Etika v sociálních službách

Vzdělávací program je určen pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a to sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách i zdravotnické pracovníky.

Vzdělávací program se ve třech modulech věnuje v obecné rovině základním pojmům, otázkám a problémům etiky z hlediska výkonu pomáhajících profesí. Respektuje holistické pojetí osobnosti člověka, integritu dimenze biologické, psychické a spirituální. Všímá si vztahu člověka k sobě samému (sebepojetí), k okolnímu světu, ale i místa člověka v něm. Dotýká se problematiky zdravotního postižení (zejména z hlediska MKF), eschatologických otázek a problematiky tzv. zlomových životních krizí (např. letální onemocnění a finalita života). Není opomenut ani dynamický vývoj naší společnosti, včetně změn v oblasti pomáhajících povolání.

V praxi se mnohdy setkáváme s tím, že díky pluralitě názorů a alternativním způsobům myšlení dochází k relativizaci obecných (nadčasových) hodnot. Člověk tak může snadno ztratit orientaci, trpět nejistotou a úzkostí. Na druhé straně se mnohdy setkáváme i s povrchností vedoucí k bezbřehému liberalismu, vystupňovanému individualismu, pro nějž je typická absence prosociálního cítění a jednání.

Zvláštní pozornost je v rámci vzdělávacího programu věnována problematice profesní identity a profesní etiky (např. etické kodexy a afiliace jako jeden základních předpokladů pro výkon pomáhajících profesí). Akcentována jsou zejména ta povolání, která mají bezprostřední vztah k sociální práci a k výchovně vzdělávací činnosti. Nejsou opomenuta ani rizika, jež mohou nastat při výkonu těchto profesí (např. syndrom pomocníka, syndrom vyhoření, náboženské konsekvence atp.).

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou asociací sester.

Rozsah 6 hodin. Optimální počet účastníků 20.

1 realizovaný kurz. Celkem proškoleno 13 účastníků.

Lektor doc. Ph.Dr. Jiří Jankovský PhDr.

Akreditace MPSV č. A2019/0300-PC